תחרות כתיבת הסוגיות השנתית - תשפ"ב:
עדכון: עקב כמות הסוגיות הנמוכה עד כה, מועד סיום התחרות יוארך עד א' באייר,
כמו כן סכום הפרסים הסופי ייקבע בהתאם לכמות הסוגיות שתשלחנה
להשתתפות בתחרות >>

שיחה:טלטול מן הצד

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

תירוץ הרא"ש לקושית רבנו יונה[עריכת קוד מקור]

לקושית רבנו יונה שהקשה מניעור קש שעל המטה, תירץ הרא"ש דהתם אינו מטלטל כלל אלא רק מנענעו בגופו. ולכן מדמה הגמרא לטלטול מן הצד אף שבזה לא הותר אלא לצורך דבר המותר, אך טלטול בגופו הותר אף לצורך דבר האסור.
וק"ל, א"כ איך הוכיחה הגמרא מהמשנה דלא כרב נחמן, והרי במשנה לא מוכח להתירא אלא דווקא בטלטול בגופו, ואף שהוא לצורך דבר האסור, מ"מ אכתי ליכא למילף מינה להתירא אף בטלטול מן הצד, הגם שהוא לדבר המותר. ולע"ע לא ראיתי שעמדו בזה. אשמח שיאירו עיני בקושיה זו.
א.א 12:57, 27 ביולי 2016 (IDT)

עיין במנחת אריאל שהקשה כן ותירץ בדוחק
-- הודעה זו הושארה על ידי אנונימי/ת

פסיקת ההלכה[עריכת קוד מקור]

הנה מוסכם להלכה שטלטול מן הצד מותר לצורך דבר המותר. ובהרבה ספרי אחרונים ראיתי שמתירים לטלטל דבר המותר כאשר יש עליו דבר אסור, עיין למשל בשש"כ שהתיר לטלטל מגש שעליו פמותים לפי שזהו טלטול מן הצד לצורך דבר המותר.
ובעניותי לא ראיתי מקור לזה בגמ', שכל המקרים בגמרא של טלטול מן הצד, היינו באמצעות דבר המותר בטלטול כגון כוש או מיטה של מת וכד', בכולם ההיתר הוא דווקא באופן שהמוקצה נופל וננער מן ההיתר לארץ, ולא שהאדם ממשיך לטלטלו וללכת עם האיסור, אף שאינו נוגע בו אלא בדבר ההיתר בלבד. וכן משמע בפסקי תשובות ועוד מאספי הלכה שהתירו. אמנם ברמב"ם (כה יד) כתב שני דברים אחד אסור לטלטלו ואחד מותר לטלטלו והם סמוכים זה לזה, או זה על זה, או זה בזה כו' אם היה צריך לדבר שמותר לטלטלו מטלטלו כו'. מבואר בדבריו להדיא דמותר לטלטל ממש את הדבר האסור ע"י דבר המותר, ולא רק לנערו שיפול. וצ"ע מנלן בגמ' זה.
א.א 12:57, 27 ביולי 2016 (IDT)

אפשר שיש ראיה מצנון שמלמטה למעלה ג"כ מותר למ"ד טלטול מן הצד ל"ש טלטול ואף על פי שמרים את העפר ומטלטלו
-- הודעה זו הושארה על ידי אנונימי/ת
גם בצנון, כאשר מגביהו, העפר נופל מאליו. א.א (שיחה) 10:00, 25 בדצמבר 2018 (IST)

היתר טלטול מן הצד[עריכת קוד מקור]

משתמש:צבי אליעזר -- העברתי את ההערה שלך לכאן, כי כאן מקומה:
ביחס לשאלה מדוע לא דנה הסוגיא בהיתר 'טלטול מן הצד'?
כדאי להוסיף את דברי הגרש"ז אויעברך שהובאו דבריו בשמירת שבת כהלכתה (כב, הערה צט) שמסביר שכיוון שרגילות להיות ביד הבן אבן, אין זה טלטול מן הצד.
א.א (שיחה) 11:17, 17 באוקטובר 2021 (IDT)