תחרות כתיבת הסוגיות השנתית - תשפ"ב:
עדכון: עקב כמות הסוגיות הנמוכה עד כה, מועד סיום התחרות יוארך עד א' באייר,
כמו כן סכום הפרסים הסופי ייקבע בהתאם לכמות הסוגיות שתשלחנה
להשתתפות בתחרות >>

משתמש:א.א

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סוגיות שהתחלתי וצריך להשלים[עריכה | עריכת קוד מקור]

מסכת ברכות[עריכה | עריכת קוד מקור]

ברכה על הולדת בן או בת | ברכת האורז והדוחן | ברכת האילנות | ברכת הגומל | ברכת הים הגדול | ברכת שהחיינו על בית או כלים חדשים | הליכה בקומה זקופה ובגילוי הראש | חובת אמירת 'תהילה לדוד' בכל יום | יראו עינינו | מין דגן עיקר | מצב הגוף בשעת קריאת שמע | סוף זמן קריאת שמע של ערבית | סמיכת גאולה לתפילה | עיקר וטפל בברכות | קריאת שמע על המטה וברכת המפיל | תחילת זמן קריאת שמע של ערבית | תחילת זמן קריאת שמע של שחרית | | ברכות התורה | ברכת האילנות | איסור עשיית חפציו קודם תפילת שחרית | אכילה לפני תפילה | ברכה על גרעיני דגן שלמים או שבורים | ברכה על תבשיל שיש בו מין דגן

מסכת שבת[עריכה | עריכת קוד מקור]

אמירת 'ויכולו' בערב שבת | ברכת הדלקת נרות שבת | ברכת מעין שבע | גזירת הטמנה | דברים האסורים בשבת וביום טוב משום שדומה לבנין | דברים האסורים בשבת משום גזרה שמא יכתוב | דיבור האסור בשבת | החזרת, הוספת והחלפת הכיסוי בשבת | החייבים בהדלקת נר שבת | הטמנה בכלי שני והטמנת צונן | הליכה בשבת לצורך דבר האסור | העמדת מחיצה בשבת | הפעלת נכס בשבת על ידי נכרי | זמן הדלקת נר שבת | זמן הדלקת נרות חנוכה | זמן קבלת שבת | חובת עונג שבת | חיוב הדלקת נר שבת | טלטול כלכלה כשאבן בתוכה | טלטול מן הצד | טלטול מת בשבת | טלטול נר בשבת | טעות בתפילות שבת | כבתה אין זקוק לה ואסור להשתמש לאורה | כלי שמלאכתו לאיסור וכלי שמלאכתו להיתר | מוקצה מחמת מיאוס | מכה בפטיש | מלאכה שאינה צריכה לגופה | מלאכת בורר | מניית פרפראות ואורחים | מקום הדלקת נר שבת | מתעסק | נוטל אדם את בנו | נטיית אוהל וסתירתו בשבת | נטילת והחזרת ציר בשבת | נעילת דלת בשבת | סדר נעילת המנעלים וחליצתם | סחיטת פירות בשבת | פקיקת חלון בשבת | קבלת שבת בטעות | קריאה בשטרי הדיוטות בשבת | קשרים האסורים והמותרים בשבת | שבירת כלים בשבת לצורך אכילה | שבירת שלג ברד וקרח בשבת | שכר שבת | שכר שבת לדבר מצוה | שמנים ופתילות הכשרים לחנוכה |

מסכת פסחים[עריכה | עריכת קוד מקור]

ביטול חמץ | ביעור חמץ שנמצא בתוך הפסח | חמץ שעבר עליו הפסח | המינים הכשרים למצה והאסורים משום חמץ וגזירת קטניות | כורך | חובת הסיבה בליל הסדר

מסכת מגילה[עריכה | עריכת קוד מקור]

סמוך ונראה לכרך | תענית אסתר | מצוות שתייה בפורים | החייבים בקריאת המגילה והכשרים לקרותה | ברכות קריאת המגילה

מסכת סוכה[עריכה | עריכת קוד מקור]

סוכה שתחת האילן | פסל היוצא מן הסוכה | אתרוג הירוק

מסכת יבמות[עריכה | עריכת קוד מקור]

מצות נשיאת אשה למי שקיים פריה ורביה

מסכת קידושין[עריכה | עריכת קוד מקור]

התקדשי לי במנה ונתן לה דינר | קידושין בעד אחד

מסכת עבודה זרה[עריכה | עריכת קוד מקור]

פת נכרי | זה וזה גורם | שותפות ישראל וגוי בשבת | שותפות ישראל וגוי בנטיעות ערלה

מסכת בבא מציעא[עריכה | עריכת קוד מקור]

ממון המוטל בספק | קנין חצר במציאה | אבידה מדעת | ריבית שאינה באה מלווה למלוה | מגורים בנכס בזול או בחינם עבור הלוואה | ריבית בטובת הנאה

מסכת מנחות[עריכה | עריכת קוד מקור]

זמן הספירה | מנהגי ימי ספירת העומר | מצות ספירת העומר והחייבים בה | נוסח הספירה וברכתה

מסכת נידה[עריכה | עריכת קוד מקור]

בדיקה לפני תשמיש

ירושלמי[עריכה | עריכת קוד מקור]

ערלה בספינה ובעציצים | דין ערלה באילן שנעקר וניטע שנית | חלקי העץ והפרי השונים לענין ערלה ונטע רבעי

טיוטות[עריכה | עריכת קוד מקור]

משתמש:א.א/ארגז חול משתמש:א.א/ארגז חול3