תחרות כתיבת הסוגיות השנתית - תשפ"ב:
עדכון: עקב כמות הסוגיות הנמוכה עד כה, מועד סיום התחרות יוארך עד א' באייר,
כמו כן סכום הפרסים הסופי ייקבע בהתאם לכמות הסוגיות שתשלחנה
להשתתפות בתחרות >>

קטגוריה:אורח חיים

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

אורח חיים · >>

אורח חיים חלק ראשון • סדר עבודת היום (סימנים א'-רמ"א):

הלכות הנהגת אדם בבוקר (א'-ז') | הלכות ציצית (ח'-כ"ד) | הלכות תפילין (כ"ה-מ"ה) | הלכות ברכות השחר ושאר ברכות (מ"ו-נ"ז) | הלכות קריאת שמע (נ"ח-פ"ח) | הלכות תפילה (פ"ט-קכ"ז) | הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים (קכ"ח-קל"ד) | הלכות קריאת ספר תורה (קל"ה-קמ"ט) | הלכות בית הכנסת (ק"נ-קנ"ו) | הלכות נטילת ידים (קנ"ז-קס"ה) | הלכות בציעת הפת (קס"ו-קס"ח) | הלכות דברים הנוהגים בסעודה (קס"ט-קפ"א) | הלכות ברכת המזון (קפ"ב-ר"א) | הלכות ברכת הפירות והריח (ר"ב-רי"ז) | הלכות שאר מיני ברכות (רי"ח-רל"א) | הלכות תפילת המנחה (רל"ב-רל"ד) | הלכות קריאת שמע ותפילה של ערבית (רל"ה-רל"ט) | הלכות צניעות (ר"מ-רמ"א)

אורח חיים חלק שני • שבת ועירובין (סימנים רמ"ב-תט"ז):

הלכות שבת ועירובין (רמ"ב-תט"ז) | הלכות כללים ומלאכה על ידי אינו יהודי (רמ"ב-רמ"ח) | הלכות סדר יום השבת (רמ"ט-ש') | הלכות מלאכות שבת (ש"א-שד"מ) | הלכות הוצאה והכנסה מרשות לרשות (שמ"ה-שס"ה) | הלכות עירובי חצרות (שס"ו-שצ"ה) | הלכות תחום שבת (שצ"ו-ת"ז) | הלכות עירובי תחומין (ת"ח-תט"ז)

אורח חיים חלק שלישי • מועדי השנה (סימנים תי"ז-תרצ"ז):

הלכות ראש חודש (תי"ז-תכ"ח) | הלכות פסח (תכ"ט-תצ"ד) | הלכות יום טוב (תצ"ה-תקכ"ט) | הלכות חול המועד (תק"ל-תקמ"ח) | הלכות תשעה באב ושאר תעניות (תקמ"ט-תקס"א) | הלכות תענית (תקס"ב-תק"פ) | הלכות ראש השנה (תקפ"א-תר"ג) | הלכות יום הכיפורים (תר"ד-תרכ"ד) | הלכות סוכה (תרכ"ה-תרמ"ד) | הלכות לולב (תרמ"ה-תרס"ט) | הלכות חנוכה (תר"ע-תרפ"ה) | הלכות מגילה (תרפ"ו-תרצ"ז)