הלימוד באתר מוקדש
לעילוי נשמת פרופ' חכם יעקב שוויקה זצ"ל

שבין שאר מפעליו הרבים לריבוי והפצת התורה דרך מיחשוב
עודד, תמך וסייע גם לאתר זה לגדול ולהתפתח.

פרסם כאן או הקדש את הלימוד באתר >>


קטגוריה:אורח חיים

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

אורח חיים · >>

אורח חיים חלק ראשון • סדר עבודת היום (סימנים א'-רמ"א):

הלכות הנהגת אדם בבוקר (א'-ז') | הלכות ציצית (ח'-כ"ד) | הלכות תפילין (כ"ה-מ"ה) | הלכות ברכות השחר ושאר ברכות (מ"ו-נ"ז) | הלכות קריאת שמע (נ"ח-פ"ח) | הלכות תפילה (פ"ט-קכ"ז) | הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים (קכ"ח-קל"ד) | הלכות קריאת ספר תורה (קל"ה-קמ"ט) | הלכות בית הכנסת (ק"נ-קנ"ו) | הלכות נטילת ידים (קנ"ז-קס"ה) | הלכות בציעת הפת (קס"ו-קס"ח) | הלכות דברים הנוהגים בסעודה (קס"ט-קפ"א) | הלכות ברכת המזון (קפ"ב-ר"א) | הלכות ברכת הפירות והריח (ר"ב-רי"ז) | הלכות שאר מיני ברכות (רי"ח-רל"א) | הלכות תפילת המנחה (רל"ב-רל"ד) | הלכות קריאת שמע ותפילה של ערבית (רל"ה-רל"ט) | הלכות צניעות (ר"מ-רמ"א)

אורח חיים חלק שני • שבת ועירובין (סימנים רמ"ב-תט"ז):

הלכות שבת ועירובין (רמ"ב-תט"ז) | הלכות כללים ומלאכה על ידי אינו יהודי (רמ"ב-רמ"ח) | הלכות סדר יום השבת (רמ"ט-ש') | הלכות מלאכות שבת (ש"א-שד"מ) | הלכות הוצאה והכנסה מרשות לרשות (שמ"ה-שס"ה) | הלכות עירובי חצרות (שס"ו-שצ"ה) | הלכות תחום שבת (שצ"ו-ת"ז) | הלכות עירובי תחומין (ת"ח-תט"ז)

אורח חיים חלק שלישי • מועדי השנה (סימנים תי"ז-תרצ"ז):

הלכות ראש חודש (תי"ז-תכ"ח) | הלכות פסח (תכ"ט-תצ"ד) | הלכות יום טוב (תצ"ה-תקכ"ט) | הלכות חול המועד (תק"ל-תקמ"ח) | הלכות תשעה באב ושאר תעניות (תקמ"ט-תקס"א) | הלכות תענית (תקס"ב-תק"פ) | הלכות ראש השנה (תקפ"א-תר"ג) | הלכות יום הכיפורים (תר"ד-תרכ"ד) | הלכות סוכה (תרכ"ה-תרמ"ד) | הלכות לולב (תרמ"ה-תרס"ט) | הלכות חנוכה (תר"ע-תרפ"ה) | הלכות מגילה (תרפ"ו-תרצ"ז)