אתר 'ויקיסוגיה' שותף באבל הכבד על מותו של פרופ' חכם יעקב שוויקה זצ"ל.
בין שאר פעליו הרבים, גם אתר זה זכה לליווי צמוד ממנו, ולקבלת עצה ותושיה.
יהי הלימוד באתר לעילוי נשמתו ולהצלחת אשתו וילדיו.

מצות נשיאת אשה למי שקיים פריה ורביה

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מקורות
משנה: יבמות ו ו
בבלי: יבמות סא ב, סב ב
ירושלמי:
רמב"ם: אישות טו טז, איסורי ביאה כא כו
שלחן ערוך: אבן העזר א ח

מי שקיים פריה ורביה, אם מותר לו לשבת בלא אשה, ואם מוכרים ספר תורה בשביל זה.

מצות 'ולערב אל תנח ידך'[עריכה | עריכת קוד מקור]

אומר ר' יהושע בברייתא בגמרא (יבמות סב ב), שאף על פי שאדם נשא אשה בילדותו ויש לו ממנה בן ובת, כך שפטור ממצוות פריה ורביה, אעפ"כ ישא אשה בזקנותו, שנאמר (קהלת יא) "בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה, ואם שניהם כאחד טובים".
ואומרת הגמרא שם, שר' יהושע פליג על המשנה לעיל (יבמות סא ב), שמשמע ממנה שאם יש לו בנים, יכול להיבטל מפריה ורביה.

אמנם בגמרא שם יש שתי לישנות בביאור המשנה.

  • אם יש לו בנים יכול ליבטל מפריה ורביה, אבל אסור לו ליבטל מאישה, ואתיא כרב נחמן אמר שמואל שאמר שאע"פ שיש לאדם כמה בנים אסור לו לעמוד בלא אשה, שנא' 'לא טוב היות האדם לבדו'. ולפי טעם זה, החיוב לשאת אשה הוא לא מצד פריה ורביה, ולכן יכול לשאת גם אשה עקרה או איילונית או זקנה שאינן יכולות ללדת
  • אם יש לו בנים אינו צריך לשאת כלל אשה, ולכא' זה דלא כרב נחמן אמר שמואל, אך מתרצת הגמרא דאתיא כוותיה, אלא שאם יש לו בנים יכול לישא אשה שאינה בת בנים, אבל לא שיעמוד בלא אשה. ומסיימת הגמרא דנפקא מינה למכור ספר תורה בשביל בנים.