הלימוד באתר מוקדש
לעילוי נשמת פרופ' חכם יעקב שוויקה זצ"ל

שבין שאר מפעליו הרבים לריבוי והפצת התורה דרך מיחשוב
עודד, תמך וסייע גם לאתר זה לגדול ולהתפתח.

פרסם כאן או הקדש את הלימוד באתר >>

שיחה:קידושין בעד אחד

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הנה האחרונים לא נגעו בקושיה יסודית בסוגיה (עכ"פ לא ראיתי עד כה מי שעורר עליה), והיא - מדוע לא מקשה רב אשי גם על רב פפא, והרי גם הוא ס"ל שבלא עד אחד ליכא למיחש לקידושין, ואם כן קשה למה לא יועיל מכח הוב"ד, וכמו שהקשה רב אשי?
ואם נאמר שקושיית רב אשי היא רק בקידושי עד אחד, אז אם כן מה ענין פה להוב"ד כמאה עדים?
והנה בשערי יושר (ז א) נגע סביב נקודה זו, וחידש שבקידושין כיון שחב לאחריני לא שייך פה הודאת בעל דין, שכל הכח שנתחדש לבית דין על ידי בעל דין לפסוק ולחתוך את הדין הוא רק כאשר לא חב לאחריני (או בעדים גם כשחב לאחריני), לכן בקידושין אין משמעות להוב"ד, ובעינן שני עדים לקיום הדבר.
אבל גם לשיטתו עדיין לא מיושב, דבשלמא לפי תירוץ הגמרא שחילקה בין חב לאחריני ללא חב, שפיר, אבל עדיין צריך ביאור קושיית רב אשי שטען שיועיל מכח הוב"ד, אמאי לא הקשה גם על רב פפא? ואף שרב פפא לא יליף דבר דבר מממון, בכל זאת פשיטא ליה בסברה שלא מועיל קידושין בלא עדים (כמ"ש רש"י סה. ד"ה מהו), ועל זה גופא יש לשאול אמאי לא, והאי הוב"ד כמאה עדים דמי?
אשמח לתשובות והפניות למקורות.
א.א (שיחה) 15:59, 20 באפריל 2018 (IDT)