מילת גרים

חובת מילה בגוי הבא להיכנס בדת ישראל, ודינים הנוגעים לזה.


מקורות
בבלי:יבמות מו:-מז.
שולחן ערוך:יורה דעה סימן רסח

חובת מילהעריכה

נחלקו התנאים האם מילה היא אחת מהפעולות שחובה לעשותן כחלק מתהליך הגיור. לדעת ר' אליעזר ור' יהושע גר שטבל ולא מל הרי זה גר. ולומדים דבר זה מהנשים, שהרי הנשים שעמדו על הר סיני נכנסו בברית התורה גם מבלי למול. ואף שאצלם אי אפשר למול, סוברים ר' אליעזר ור' יהושע שדנין אפשר משאי אפשר.
לעומת זאת דעת חכמים (בגמרא מבואר שהוא ר' יוסי), שגר שטבל ולא מל אינו גר עד שימול ויטבול. וכן נפסקה הלכה.

מקור הדיןעריכה

התגייר כשהוא מהול או שאין לו גידעריכה

קדימת מילה לטבילהעריכה

בפני שלושהעריכה

ברכת המילהעריכה