הלימוד באתר מוקדש
לעילוי נשמת פרופ' חכם יעקב שוויקה זצ"ל

שבין שאר מפעליו הרבים לריבוי והפצת התורה דרך מיחשוב
עודד, תמך וסייע גם לאתר זה לגדול ולהתפתח.

פרסם כאן או הקדש את הלימוד באתר >>


ויקיסוגיה:הסכמות והמלצות

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


הרב אוירבך והרב גולדברג.jpg

הסכמת הגאון הרב מרדכי אויערבאך שליט"א, רב קהילת 'אביר יעקב' תל אביב

בא אלי הר"ר .... שיחי', והראה לי את עבודת הקודש אשר הוא עוסק בזה זמן רב,
והמטרה היא להגדיל תורה ולהאדירה, ולפתוח שערי תורה גם לאלה שאין להם גישה ישירה לנושאים התורניים המגוונים (אשר בשם ויקיסוגיה יכונה).

לפי השערתי יהיה בזה תועלת לרבים וכפי שהנני מכירו אין לו שום כוונות צדדיות אלא אך ורק להרחיב גבולות הקדושה.

לכן הנני מברכו שיהיה ה' עמו, ורבים ישוטטו בו ותרבה הדעת.


הכותב וחותם לכבוד התורה ולומדיה,
מרדכי אויערבאך באאמו"ר הגרש"ז זצללה"ה, תל אביב.
חודש זיו תשע"ז.


הסכמת הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל, אב בית הדין לממונות 'הישר והטוב'

הנני בזה מצטרף לדעת גיסי הגאון ר' מרדכי אויערבאך שליט"א,
אשר כתב שבחו של הר"ר.... שליט"א שעלה בדעתו רעיון איך להרביץ תורה,
וכוונתו היא רק להרחיב לימוד התורה וקדושתה,
והנני מצטרף לברכתו שהקב"ה יצליח בידו, ושכרו הרבה מן השמים .

זלמן נחמיה גולדברג.

הרב מאזוז והרב עמאר.jpeg

הסכמת הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א ראש מוסדות ישיבת 'כסא רחמים'

בס"ד, בני ברק יום ל"ו למטמוני"ם, התשע"ז.

ראיתי דוגמה מהתכנית החדשה "ויקי סוגיא" (על משקל ויקיפדיה)
אשר כוננו ידי הרה"ג ר' ... שליט"א,
למצוא כל סוגיא בש"ס במקומה עם כל מה שנכתב עליה מראשונים ואחרונים,
והסכימו על זה גאוני עולם מחכמי הדור, ואף ידי תכון עמם.

וכדאי לעוזרו ולסעדו ולתמוך בידו להוסיף עוד ועוד מקורות, וגם לעזור מבחינה כספית.

ולכל בני ישראל יהיה אור (בגימטריא "ויקי סוגיא" עם הכולל) במושבותם.

בברכה רבה,
נאמ"ן ס"ט.

הסכמת הגאון הרב שלמה עמאר, הראשון לציון והרב הראשי לירושלים עיה"ק

(קודם לנתינת ההסכמה, שאל הרב האם אין חשש קלקול למשתמשים באתר, ונענה שהאתר מצד עצמו נקי לגמרי ואושר על ידי חברות סינון האתרים).

בעהית"ש, ז"ך תמוז ה'תשע"ז.

ראיתי דברי ידידי כנפשי מרן ראש הישיבה שליט"א הכותב וחותם למעלה עליון
ועוד רבנים גאונים ומפורסמים, הגאון רבי מרדכי אוירבאך שליט"א והגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג שליט"א,
ואני מצטרף לברכותיהם והמלצותיהם כיהודה ועוד לקרא.
וזאת אחר שכב' הרה"ג ר' ... שליט"א הודיעני נאמנה שאין בזה חשש קלקול של האינטרנט רח"ל, כי עשו הסדרים מיוחדים.
ויה"ר שחפץ ה' יצלח בידם, ולא תבא תקלה על ידם.

ש.מ. עמאר.