שיחה:טלטול נר בשבת

מתוך ויקיסוגיה
גרסה מ־17:45, 30 במאי 2016 מאת א.א (שיחה | תרומות) (דף חדש: ==פסיקת ההלכה== מה שכתב הרי"ף שהלכה כדברי המיקל במחלוקת ר' אחא ורבינא, איני מבין מנין שיש כאן מיקל ומחמיר...)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פסיקת ההלכה

מה שכתב הרי"ף שהלכה כדברי המיקל במחלוקת ר' אחא ורבינא, איני מבין מנין שיש כאן מיקל ומחמיר. הרי הגמרא אומרת שחד אמר שבכל השבת כולה הלכה כר"ש חוץ מנר ישן שבזה אסור דסבר מוקצה מחמת מיאוס אסור. ואילו אידך סבר שאף במוקצה מחמת מיאוס הלכה כר"ש שמותר, ורק במוקצה מחמת איסור אסור. והשתא מנ"ל שדעה ראשונה אוסרת אף במוקצה מחמת איסור, דלמא סובר הוא לאיסורא רק במוקצה מחמת מיאוס, אבל במחמת איסור סובר להיתרא. ואין להקשות שלא מצאנו תנא כזה שסובר שמחמת מיאוס חמיר ממחמת מאיסור, שהרי כאן לא באנו לפסוק כתנא מסויים אלא רק לומר שאין הלכה כר"ש באחד הדברים, ושפיר י"ל שרק במחמת מיאוס אין הלכה כמותו, אבל במחמת איסור הלכה כמותו.
גם הלשון כן משמע שהלכה כר"ש בכל השבת כולה חוץ ממוקצה מחמת מיאוס, הא במחמת איסור הלכה כמותו. גם מהגמ' יש כעין חיזוק לזה שבדף מד. קס"ד דר' יהודה סובר שמחמת מיאוס אסור ומחמת איסור מותר, ואף שהגמ' דוחה זאת מפני שמצאנו ברייתא מפורש שאוסר אף במחמת איסור, מ"מ מצד הסברה אינו רחוק לומר כן. וא"כ מנ"ל שיש במחלוקת זה מיקל ומחמיר, דלמא זה מקל בחדא ומחמיר בחדא וזה מיקל בחדא ומחמיר בחדא. וראה בחולין יד: ובתוס' שם ד"ה אימר, וצ"ת.
א.א 17:45, 30 במאי 2016 (IDT)

בירור דעת ר' שמעון

בדעת רש"י נתקשו האחרונים אמאי פירש במשנה שאיסור הטלטול בנר דולק הוא שמא יכבה. והרבה כתבו בזה. ולכאורה אינו מובן, שהרי עכ"פ יש לנו לבאר דברי הגמ' להלן שאמרה שהנר והפתילה והשמן הן בסיס לדבר האסור, ופירש"י שהאסור הוא השלהבת, וא"כ יש לתת את הדעת מהו האיסור בטלטול השלהבת. ונראה ודאי שהשלהבת היא עצמה מוקצה מחמת איסור, מפני הכיבוי שבה. ודומה זה לבהמה שבחייה היא מוקצה מחמת איסור מפני השחיטה שאסורה בה (קנו: ותוס' ד"ה רבי). נמצינו למדין שהשלהבת אסורה משום הכיבוי שבה, והיא היא המוקצה מחמת איסור, ואילו הנר, הפתילה והשמן נאסרו מחמתה משום דהוו בסיס לה. וא"כ אינו מובן לי מה הרעישו על רש"י, והרי הוא כתב דין הנר לפי האיסור המקורי שהוא בשלהבת, שהאיסור הוא משום כיבוי. ובודאי אין כוונתו שמא יכבה הנר מאליו אלא שמא יכבה הנר בידיים (וזהו כהפנ"י), ומטעם זה אסרינן טלטול כל הנר שהוא בסיס לה.
א.א 17:45, 30 במאי 2016 (IDT)