אתר 'ויקיסוגיה' שותף באבל הכבד על מותו של פרופ' חכם יעקב שוויקה זצ"ל.
בין שאר פעליו הרבים, גם אתר זה זכה לליווי צמוד ממנו, ולקבלת עצה ותושיה.
יהי הלימוד באתר לעילוי נשמתו ולהצלחת אשתו וילדיו.

משתמש:א.א

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סוגיות שהתחלתי וצריך להשלים

מסכת ברכות

ברכה על הולדת בן או בת | ברכת האורז והדוחן | ברכת האילנות | ברכת הגומל | ברכת הים הגדול | ברכת שהחיינו על בית או כלים חדשים | הליכה בקומה זקופה ובגילוי הראש | חובת אמירת 'תהילה לדוד' בכל יום | יראו עינינו | מין דגן עיקר | מצב הגוף בשעת קריאת שמע | סוף זמן קריאת שמע של ערבית | סמיכת גאולה לתפילה | עיקר וטפל בברכות | קריאת שמע על המטה וברכת המפיל | תחילת זמן קריאת שמע של ערבית | תחילת זמן קריאת שמע של שחרית | | ברכות התורה | ברכת האילנות | איסור עשיית חפציו קודם תפילת שחרית | אכילה לפני תפילה | ברכה על גרעיני דגן שלמים או שבורים | ברכה על תבשיל שיש בו מין דגן

מסכת שבת

אמירת 'ויכולו' בערב שבת | ברכת הדלקת נרות שבת | ברכת מעין שבע | גזירת הטמנה | דברים האסורים בשבת וביום טוב משום שדומה לבנין | דברים האסורים בשבת משום גזרה שמא יכתוב | דיבור האסור בשבת | החזרת, הוספת והחלפת הכיסוי בשבת | החייבים בהדלקת נר שבת | הטמנה בכלי שני והטמנת צונן | הליכה בשבת לצורך דבר האסור | העמדת מחיצה בשבת | הפעלת נכס בשבת על ידי נכרי | זמן הדלקת נר שבת | זמן הדלקת נרות חנוכה | זמן קבלת שבת | חובת עונג שבת | חיוב הדלקת נר שבת | טלטול כלכלה כשאבן בתוכה | טלטול מן הצד | טלטול מת בשבת | טלטול נר בשבת | טעות בתפילות שבת | כבתה אין זקוק לה ואסור להשתמש לאורה | כלי שמלאכתו לאיסור וכלי שמלאכתו להיתר | מוקצה מחמת מיאוס | מכה בפטיש | מלאכה שאינה צריכה לגופה | מלאכת בורר | מניית פרפראות ואורחים | מקום הדלקת נר שבת | מתעסק | נוטל אדם את בנו | נטיית אוהל וסתירתו בשבת | נטילת והחזרת ציר בשבת | נעילת דלת בשבת | סדר נעילת המנעלים וחליצתם | סחיטת פירות בשבת | פקיקת חלון בשבת | קבלת שבת בטעות | קריאה בשטרי הדיוטות בשבת | קשרים האסורים והמותרים בשבת | שבירת כלים בשבת לצורך אכילה | שבירת שלג ברד וקרח בשבת | שכר שבת | שכר שבת לדבר מצוה | שמנים ופתילות הכשרים לחנוכה |

מסכת פסחים

ביטול חמץ | ביעור חמץ שנמצא בתוך הפסח | חמץ שעבר עליו הפסח | המינים הכשרים למצה והאסורים משום חמץ וגזירת קטניות | כורך | חובת הסיבה בליל הסדר

מסכת מגילה

סמוך ונראה לכרך | תענית אסתר | מצוות שתייה בפורים | החייבים בקריאת המגילה והכשרים לקרותה | ברכות קריאת המגילה

מסכת סוכה

סוכה שתחת האילן | פסל היוצא מן הסוכה | אתרוג הירוק

מסכת יבמות

מצות נשיאת אשה למי שקיים פריה ורביה

מסכת קידושין

התקדשי לי במנה ונתן לה דינר | קידושין בעד אחד

מסכת עבודה זרה

פת נכרי | זה וזה גורם | שותפות ישראל וגוי בשבת | שותפות ישראל וגוי בנטיעות ערלה

מסכת בבא מציעא

ממון המוטל בספק | קנין חצר במציאה | אבידה מדעת | ריבית שאינה באה מלווה למלוה | מגורים בנכס בזול או בחינם עבור הלוואה | ריבית בטובת הנאה

מסכת מנחות

זמן הספירה | מנהגי ימי ספירת העומר | מצות ספירת העומר והחייבים בה | נוסח הספירה וברכתה

מסכת נידה

בדיקה לפני תשמיש

ירושלמי

ערלה בספינה ובעציצים | דין ערלה באילן שנעקר וניטע שנית | חלקי העץ והפרי השונים לענין ערלה ונטע רבעי

טיוטות

משתמש:א.א/ארגז חול משתמש:א.א/ארגז חול3