הלימוד באתר מוקדש
לעילוי נשמת פרופ' חכם יעקב שוויקה זצ"ל

שבין שאר מפעליו הרבים לריבוי והפצת התורה דרך מיחשוב
עודד, תמך וסייע גם לאתר זה לגדול ולהתפתח.

פרסם כאן או הקדש את הלימוד באתר >>

משתמש:א.א

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סוגיות שהתחלתי וצריך להשלים[עריכה | עריכת קוד מקור]

מסכת ברכות[עריכה | עריכת קוד מקור]

ברכה על הולדת בן או בת | ברכת האורז והדוחן | ברכת האילנות | ברכת הגומל | ברכת הים הגדול | ברכת שהחיינו על בית או כלים חדשים | הליכה בקומה זקופה ובגילוי הראש | חובת אמירת 'תהילה לדוד' בכל יום | יראו עינינו | מין דגן עיקר | מצב הגוף בשעת קריאת שמע | סוף זמן קריאת שמע של ערבית | סמיכת גאולה לתפילה | עיקר וטפל בברכות | קריאת שמע על המטה וברכת המפיל | תחילת זמן קריאת שמע של ערבית | תחילת זמן קריאת שמע של שחרית | | ברכות התורה | ברכת האילנות | איסור עשיית חפציו קודם תפילת שחרית | אכילה לפני תפילה | ברכה על גרעיני דגן שלמים או שבורים | ברכה על תבשיל שיש בו מין דגן

מסכת שבת[עריכה | עריכת קוד מקור]

אמירת 'ויכולו' בערב שבת | ברכת הדלקת נרות שבת | ברכת מעין שבע | גזירת הטמנה | דברים האסורים בשבת וביום טוב משום שדומה לבנין | דברים האסורים בשבת משום גזרה שמא יכתוב | דיבור האסור בשבת | החזרת, הוספת והחלפת הכיסוי בשבת | החייבים בהדלקת נר שבת | הטמנה בכלי שני והטמנת צונן | הליכה בשבת לצורך דבר האסור | העמדת מחיצה בשבת | הפעלת נכס בשבת על ידי נכרי | זמן הדלקת נר שבת | זמן הדלקת נרות חנוכה | זמן קבלת שבת | חובת עונג שבת | חיוב הדלקת נר שבת | טלטול כלכלה כשאבן בתוכה | טלטול מן הצד | טלטול מת בשבת | טלטול נר בשבת | טעות בתפילות שבת | כבתה אין זקוק לה ואסור להשתמש לאורה | כלי שמלאכתו לאיסור וכלי שמלאכתו להיתר | מוקצה מחמת מיאוס | מכה בפטיש | מלאכה שאינה צריכה לגופה | מלאכת בורר | מניית פרפראות ואורחים | מקום הדלקת נר שבת | מתעסק | נוטל אדם את בנו | נטיית אוהל וסתירתו בשבת | נטילת והחזרת ציר בשבת | נעילת דלת בשבת | סדר נעילת המנעלים וחליצתם | סחיטת פירות בשבת | פקיקת חלון בשבת | קבלת שבת בטעות | קריאה בשטרי הדיוטות בשבת | קשרים האסורים והמותרים בשבת | שבירת כלים בשבת לצורך אכילה | שבירת שלג ברד וקרח בשבת | שכר שבת | שכר שבת לדבר מצוה | שמנים ופתילות הכשרים לחנוכה |

מסכת פסחים[עריכה | עריכת קוד מקור]

ביטול חמץ | ביעור חמץ שנמצא בתוך הפסח | חמץ שעבר עליו הפסח | המינים הכשרים למצה והאסורים משום חמץ וגזירת קטניות | כורך | חובת הסיבה בליל הסדר

מסכת מגילה[עריכה | עריכת קוד מקור]

סמוך ונראה לכרך | תענית אסתר | מצוות שתייה בפורים | החייבים בקריאת המגילה והכשרים לקרותה | ברכות קריאת המגילה

מסכת סוכה[עריכה | עריכת קוד מקור]

סוכה שתחת האילן | פסל היוצא מן הסוכה | אתרוג הירוק

מסכת יבמות[עריכה | עריכת קוד מקור]

מצות נשיאת אשה למי שקיים פריה ורביה

מסכת קידושין[עריכה | עריכת קוד מקור]

התקדשי לי במנה ונתן לה דינר | קידושין בעד אחד

מסכת עבודה זרה[עריכה | עריכת קוד מקור]

פת נכרי | זה וזה גורם | שותפות ישראל וגוי בשבת | שותפות ישראל וגוי בנטיעות ערלה

מסכת בבא מציעא[עריכה | עריכת קוד מקור]

ממון המוטל בספק | קנין חצר במציאה | אבידה מדעת | ריבית שאינה באה מלווה למלוה | מגורים בנכס בזול או בחינם עבור הלוואה | ריבית בטובת הנאה

מסכת מנחות[עריכה | עריכת קוד מקור]

זמן הספירה | מנהגי ימי ספירת העומר | מצות ספירת העומר והחייבים בה | נוסח הספירה וברכתה

מסכת נידה[עריכה | עריכת קוד מקור]

בדיקה לפני תשמיש

ירושלמי[עריכה | עריכת קוד מקור]

ערלה בספינה ובעציצים | דין ערלה באילן שנעקר וניטע שנית | חלקי העץ והפרי השונים לענין ערלה ונטע רבעי

טיוטות[עריכה | עריכת קוד מקור]

משתמש:א.א/ארגז חול משתמש:א.א/ארגז חול3