מצוות השבתת חמץ

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הגמרא אומרת (ד ב) שר' יהודה ור' מאיר שחולקים בענין סוף זמן אכילת חמץ, מסכימים הם שמשש שעות ומעלה החמץ אסור באכילה. ומביאה הגמרא מחלוקת אמוראים גדולה, מהו הפסוק שממנו לומדים שכבר ביום י"ד בחצות אסור החמץ באכילה.

  • דעת אביי - בפרשת 'החודש הזה לכם' שבפרשת בא, כתובים שני פסוקים דומים אך סותרים: "שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם", ו"אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם". ואיך ייתכן להשביתו שבעה ימים מלאים אם רק ביום הראשון הוא משבית? הרי אי אפשר שלא יכנס מעט מן היום קודם שהשבית? אלא על כרחך 'ביום הראשון' הכתוב כאן הכוונה ליום י"ד, כלומר לערב החג. והמילה 'אך' לומדים שאין לומר שצריך לבערו כבר בבוקר יום י"ד, אלא בחצי היום ש'אך' מחלק את היום חציו מותר וחציו אסור.
  • דבי ר' ישמעאל - 'אך ביום הראשון תשביתו' לפי הפשט הכוונה ליום י"ד, שכן מצינו שנקרא ראשון מהפסוק: "בראשון בארבעה עשר יום לחודש בערב תאכלו מצות".
  • רב נחמן בר יצחק -