ברוכים הבאים לתחרות כתיבת הסוגיות השנתית - תשפ"ב!
פרס ראשון - 3,000 ש"ח | פרס שני - 2,000 ש"ח | פרס שלישי - 1,000 ש"ח
להשתתפות בתחרות >>

שינויים

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

כוונה בתקיעת שופר

הוסרו 700 בתים, 12:58, 24 ביוני 2020
אין תקציר עריכה
לכאורה דברי ר' זירא אינם מתייחסים באופן ישיר לדברי רבא שמצוות אינן צריכות כוונה. שהרי מחלוקת התנאים היא האם המשמיע צריך לכוון להוציא אחרים, או שהם יוצאים ידי חובתו אף אם לא כיוון להוציאם. גם רבא שסובר שמצוות אינן צריכות כוונה, יכול לכאורה להודות שהמוציא אחרים צריך לכוון להוציאם. אך מהברייתא האומרת 'עד שיכוון שומע ומשמיע' מדוייק שיש להם את אותו גדר, כשם שהשומע די שיכוון לשמיעת שופר ולא למצווה, כך גם המשמיע די שיכוון לשמיעת שופר ולא למצווה, וכן הוא מדוייק בגמרא לעיל וב'''תוספות''' (כח ב ד"ה אבל).
בעל המאור מעלה אפשרות לפרש בדברי ר' זירא שאין הוא אומר למשמשו לכוון להוציאו ידי חובה, אלא לכוון להשמיע לו קול שופר, ולפי זה דברי ר' זירא אינם סותרים את דברי רבא, כיון שגם ר' זירא מודה שמצוות אינן צריכות כוונה. אך בעה"מ דוחה זאת מפני שרש"י פירש לא כך, אלא פירש שר' זירא ביקש שיכוון להוציאו ידי חובה, וגם מפני שיש קושי לומר כן מפני שאם ר' זירא אינו מחמיר בכוונת השומעלהצריך כוונה, למה שיחמיר בכוונת המשמיע. , יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא? הרי מסתבר יותר שכוונת השומע חמורה יותר מכוונת המשמיע. יש להעיר שאין להוכיח מהגמרא לכאורה שהמחלוקת האם מצוות צריכות כוונה, היא מחלוקת תנאים. לדעת רבא מצוות אינן צריכות כוונה, ולכן התוקע לשיר יצא, וכן היא דעת תנא קמא, הואמר שהתוקע להוציא אחרים ואם השומע לא צריך לכוון להוציאם ידי חובה. לעומת זאת דעת ר' זירא שמצוות צריכות כוונה, שהרי לדעתו צריך התוקע לאחרים לכוון להוציאם לצאת ידי חובה, והוא הדין התוקע לעצמו קל וחומר שהמשמיע אינו צריך לכוון לצאת ידי חובהלהוציא אותו<ref>לכאורה היה מקום לחלק יש להעיר שמדברי בעה"מ משתמע שמחלוקת התנאים בברייתא בין תוקע לעצמו לתוקע לאחרים. שגם אם התוקע לאחרים ת"ק ולר' יוסי האם משמיע צריך לכוון להוציאםאו לא, עדיין ניתן לומר שמצוות אינן היא אותה המחלוקת האם מצוות צריכות כוונה כאשר אדם עושה את המצווה בעצמו. אך בעל המאור דחה חילוק ודבר זה וקרא על כך 'יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא', כלומר שאם האדם עצמו כשעושה את המצוה אינו צ"ע שהרי אפשר לומר שגם לת"ק שמקל למשמיע שאינו צריך לכוון לצאת ידי חובה, קל וחומר כששומע מאחר שאין האחר צריך לכוון להוציאו ידי חובהייתכן שיחמיר לשומע עצמו ויאמר שמצוות צריכות כוונה.</ref>. <BR/>גם מדברי שאר הראשונים לא חילקו בזה, ונראה מדבריהם נראה שהבינו בפשיטות שדברי רבא ורבי זירא עומדים אחד כנגד השני, אף שרבא דיבר על כוונת עושה המצווה בעצמו, ואילו ר' זירא דיבר על כוונת המוציא אחרים.</ref>. וכן היא דעת התנא ר' יוסיויתבאר להלן.
== מחלוקת הראשונים ==

תפריט ניווט