ברוכים הבאים לתחרות כתיבת הסוגיות השנתית - תשפ"ב!
פרס ראשון - 3,000 ש"ח | פרס שני - 2,000 ש"ח | פרס שלישי - 1,000 ש"ח
להשתתפות בתחרות >>

שינויים

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

כוונה בתקיעת שופר

הוסרו 13 בתים, 19:15, 22 ביוני 2020
<BR/>מזה לומד רבא<ref>כן היא הגרסה לפנינו. אך יש גורסים רבה, ולכאורה היא גרסה נכונה יותר.</ref>, שהתוקע בשופר על מנת לשיר יצא ידי חובה. ומסבירה הגמרא שחידוש יש בדבר יותר מאכילת מצה, שכן במצה המצוה היא אכילה, והרי אכל ונהנה באכילתו ואפילו [[מתעסק]] יצא. אבל לגבי תקיעת שופר כתוב 'זכרון תרועה' והיתה סברה לומר שאינו יוצא ידי חובה כיון שהוא מתעסק בעלמא, קא משמע לן.
לומדת מזה הגמרא שרבא סובר שמצוות אינן צריכות כוונה, ומקשה עליו מהמשנה ולכן יצטרך להסביר גם את המשנה בברכות (ב א) האומרת שאם היה קורא בתורה והגיע זמן קריאת שמע, רק אם כיוון ליבו יצא? ומתרצת (וכן מתרצת הגמרא שם בברכות יג א) , מוכרח רבא לבאר שהכוונה שמדובר שהיה קורא על מנת להגיה, ולכן אם לא מכוון לפחות וצריך שיכוון ליבו לקרוא בתורה לא יצא, אך לאו דווקא ואין צריך שיכוון גם לצאת ידי חובת קריאת שמע.<BR/>עוד מקשה הגמרא מהמשנה וכן לגבי המשנה הנ"ל האומרת שאם היה עובר אחורי בית הכנסת ושמע קול שופר, רק אם כיוון ליבו יצא, שלכאורה משמע שמצוות צריכות כוונה. מתרצת הגמרא, מוכרח רבא להסביר שהכוונה שכיוון ליבו שהוא שומע קול וסבור שהוא קול של חמור, ולכן צריך שיכוון לשמוע את התקיעהשזוהי תקיעת שופר ולא חמור, ולאו דווקא שמכוון אבל לא צריך שיכוון לצאת ידי חובה, וממילא לא ניתן להסיק מהמשנה דבר בנוגע לשאלה אם מצוות צריכות כוונהחובת המצווה.
<BR/>קושיה נוספת שמקשה הגמרא מברייתא האומרת ש'אם נתכוון שומע ולא נתכוון משמיע או שנתכוון משמיע ולא נתכוון שומע, לא יצא עד שיתכוון שומע ומשמיע'. ואומרת הגמרא שמובן החלק הראשון שהתכוון התוקע לשם תקיעה ואילו השומע סבור היה שהוא קול של חמור, אבל כיצד ייתכן שנתכוון השומע ולא נתכוון המשמיע, אם לא שנאמר שהתוקע תקע על מנת לשיר, ואילו השומע כיוון לצאת ידי מצוה? ואם כן נלמד מזה שהתוקע לשיר לא יצא ידי חובה?!
<BR/>מתרצת הגמרא, שהתוקע מנבח נבוחי. מסביר '''רש"י''' (ד"ה דקא מנבח) שלא תקע שיעור תקיעה. וב'''תוספות''' (ד"ה דקא) הקשו אם כן פשיטא שלא יצא, אפילו כיוון השומע לצאת, שהרי לא היה כאן שיעור תקיעה. ולכן ביארו התוספות, שהתוקע אמנם לא כיוון לתקוע שיעור תקיעה, אבל כן יצא לו שיעור תקיעה<ref>וכתב שייתכן שזו גם כוונת רש"י.</ref>. או תירוץ אחר, שהיה מתעסק עם השופר ונופח בו ועלתה בידו תקיעה.

תפריט ניווט