אתר 'ויקיסוגיה' שותף באבל הכבד על מותו של פרופ' חכם יעקב שוויקה זצ"ל.
בין שאר פעליו הרבים, גם אתר זה זכה לליווי צמוד ממנו, ולקבלת עצה ותושיה.
יהי הלימוד באתר לעילוי נשמתו ולהצלחת אשתו וילדיו.

שינויים

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

טעות וספק בברכות

נוספו 729 בתים, 20:32, 9 בנובמבר 2019
אין תקציר עריכה
=== שיטת רש"י וסייעתו ===
'''רש"י''' (ד"ה פתח) מסביר שמדובר שבירך את תחילת הברכה, כלומר שם ומלכות, מתוך כוונה לומר 'שהכל נהיה בדברו', אך קודם שסיים 'שהכל נהיה בדברו', נזכר שהוא שכר ולכן סיים 'בורא פרי הגפן'. כלומר בפועל בירך את הברכה הנכונה, אלא שבזמן שאמר שם ומלכות היתה דעתו על ברכה אחרת. בכגון זה הסתפקה הגמרא, האם כיון שאמר שם ומלכות על דעת לומר 'בורא פרי הגפן' שאינה פוטרת שכר, לא יצא ידי חובה, אף שבפועל סיים 'שהכל נהיה בדברו', או כיון שאמר בפועל את הברכה הנכונה אזלינן בתר החיתום ויצא ידי חובה. כפירוש זה נראה גם מדברי ה'''תוספות''' (ד"ה פתח).
<BR/>לפי פירוש זה יש לגרוס בגמרא 'פתח וברך '''אדעתא''' דחמרא', כלומר שכוונתו היתה לומר בפה"ג אך קודם נזכר ואמר 'שהכל' כדין. תורף הספק לפי רש"י הוא האם הולכים אחר '''עיקר ברכה''' שזהו שם ומלכות, או אחר חתימת הברכה. וכן גם לגבי הראיה מברכות קריאת שמע צריך , כותב רש"י (ד"ה פתח ביוצר אור) שצריך לומר שמדובר שפתח בברכה ואמר 'ברוך אתה יי אלקינו מלך העולם' '''על דעת''' לומר יוצר אור אך נזכר ואמר 'המעריב ערבים'.<BR/>גם ה'''רשב"א''' (יב א ד"ה הכי גריס) הסכים לפירוש זה, וכתב שהראיה מברכות קריאת שמע היא מהסיפא דווקא מה'''סיפא''' של הברייתא, שאומרת שבשחרית אם פתח במעריב ערבים בא"י אמ"ה על דעת לסיים ביוצר לומר מעריב ערבים ונזכר ואמר יוצר אור יצא, לפי שהולכים שפתיחת הברכה נגמרת אחר החתימה. אך מהרישא שפתח בא"י אמ"ה על דעת לומר יוצר אור ואמר מעריב ערבים לא יצא, אין ראיה, שהרי סוף סוף חתם מעריב ערבים בשחרית, ובודאי אם חתימה לא הוי כתקנה, לא אמר כלום. <BR/>דוחה הגמרא דוחה ואומרת שאני התם כיון שחתם ביוצר המאורות, לעומת כלומר שיש כאן ברכה ארוכה עם חתימה בפני עצמה שחותם יוצר המאורות, ולכן בתר חתימה אזלינן, אבל ברכת השכר והיין שאין היין והשכר היא ברכה קצרה, ולכן שם חתימה נוספתאין החתימה קובעת את הברכה אחר שהפתיחה היתה שלא כדין.
==== למה לא מועיל מצד מצוות אין צריכות כוונה ====
ה'''רשב"א''' (יב א ד"ה הכי גריס) הקשה על שיטת הרי"ף, שאם סיים כבר 'בורא פרי הגפן', פשיטא של יצא ומה בכך שהוסיף אחר כך 'שהכל נהיה בדברו', אין זה אלא תוספת על מה שבירך כבר, ואינו מועיל.
=== שיטת הגאונים =הכרעת הפוסקים ==שיטה נוספת מובאת ברשב"א מובא ב'''תוספות''' (יב א ד"ה אבל הגאוניםלא) בשם הגאונים'''ר"י''' שכיון שהספק לא נפשט בגמרא,יש ללכת לחומרא וצריך לברך פעם אחרת.

תפריט ניווט