הדלקת הנר בערב יום הכיפורים

מקורות
משנה:פסחים ד' ד'
בבלי:פסחים נ"ג ב'
ירושלמי:פסחים ד' ד'
רמב"ם:רמב"ם
שולחן ערוך:שלחן ערוך

במשנה (פסחים נ"ג ב') "מקום שנהגו להדליק את הנר בלילי יום הכפורים מדליקין, מקום שנהגו שלא להדליק אין מדליקין. ומדליקין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובמבואות האפלים ועל גבי החולים".

סוגיות קשורותעריכה

חיוב הדלקת נר שבת | החייבים בהדלקת נר שבת | מקום הדלקת נר שבת | זמן הדלקת נר שבת | ברכת הדלקת נרות שבת