יש לנו בקשה:

אנחנו לא עושים את זה הרבה. למען האמת אנחנו לא עושים את זה כמעט בכלל. אבל יש מספר ימים בשנה שאנחנו מציבים את המודעה הזו ומזמינים אותך לתרום.

אם כל מי שרואה את המודעה הזו יתרום תרומה חד-פעמית, אנחנו נוכל להחזיק מעמד לפחות שנה שלמה.
זה לא כל כך משנה הסכום שבאפשרותך לתת, כמו שחשובה עצם ההשתתפות שלך.


שיחה:קידושין בעד אחד

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הנה האחרונים לא נגעו בקושיה יסודית בסוגיה (עכ"פ לא ראיתי עד כה מי שעורר עליה), והיא - מדוע לא מקשה רב אשי גם על רב פפא, והרי גם הוא ס"ל שבלא עד אחד ליכא למיחש לקידושין, ואם כן קשה למה לא יועיל מכח הוב"ד, וכמו שהקשה רב אשי?
ואם נאמר שקושיית רב אשי היא רק בקידושי עד אחד, אז אם כן מה ענין פה להוב"ד כמאה עדים?
והנה בשערי יושר (ז א) נגע סביב נקודה זו, וחידש שבקידושין כיון שחב לאחריני לא שייך פה הודאת בעל דין, שכל הכח שנתחדש לבית דין על ידי בעל דין לפסוק ולחתוך את הדין הוא רק כאשר לא חב לאחריני (או בעדים גם כשחב לאחריני), לכן בקידושין אין משמעות להוב"ד, ובעינן שני עדים לקיום הדבר.
אבל גם לשיטתו עדיין לא מיושב, דבשלמא לפי תירוץ הגמרא שחילקה בין חב לאחריני ללא חב, שפיר, אבל עדיין צריך ביאור קושיית רב אשי שטען שיועיל מכח הוב"ד, אמאי לא הקשה גם על רב פפא? ואף שרב פפא לא יליף דבר דבר מממון, בכל זאת פשיטא ליה בסברה שלא מועיל קידושין בלא עדים (כמ"ש רש"י סה. ד"ה מהו), ועל זה גופא יש לשאול אמאי לא, והאי הוב"ד כמאה עדים דמי?
אשמח לתשובות והפניות למקורות.
א.א (שיחה) 15:59, 20 באפריל 2018 (IDT)